top of page

Tarieven

Het overgrote deel van de behandelingen in Boetzelaer136 wordt vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Iedere Nederlander is via dat basispakket verzekerd voor de Generalistische basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ. In de afgelopen jaren zijn enkele problemen uitgesloten van vergoeding, zoals bijv. aanpassingstoornissen en relatieproblemen. 

De huisarts bepaalt in eerste aanleg via de verwijzing of u in aanmerking komt voor Generalistische basis GGZ of voor Gespecialiseerde GGZ.

Generalistische basis GGZ

De Generalistische basis GGZ kent vier soorten behandelingen, Kort, Middellang, Intensief en Chronisch. In welk type behandeling u valt wordt tevoren wel ingeschat, maar pas achteraf definitief bepaald. De rekening voor uw behandeling wordt dan ook pas achteraf verstuurd. Het type behandeling en daarmee de hoogte van uw rekening hangt samen met de ernst van uw probleem, het risico, de complexiteit en het beloop van uw klachten. In de praktijk speelt de duur van uw behandeling  daarin een voorname rol. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft voor deze vier behandelingen maximumtarieven vastgesteld. Deze vindt u hier. Als uw zorgaanbieder een contract heeft met uw zorgverzekeraar dan heeft de zorgverzekeraar in dat contract bepaald welk percentage van dit maximumbedrag de zorgaanbieder in rekening mag brengen. Meestal varieert dit van ca. 75 tot ca. 95%. Als uw zorgaanbieder geen contract heeft met uw zorgverzekeraar dan brengt hij/zij meestal het maximumtarief in rekening. U kunt dan zelf uw rekening indienen bij uw zorgverzekeraar, die dan doorgaans ca. 70% van de rekening vergoed. Er geldt in de Generalistische basis GGZ geen Eigen Bijdrage.

Gespecialiseerde GGZ

De Gespecialiseerde GGZ kent ca. 120 soorten ambulante behandelingen, de zgn. Diagnose Behandel Combinaties of DBC's. In welke DBC u valt wordt pas aan het eind van uw behandeling (of uiterlijk na een jaar) bepaald. De rekening voor uw behandeling wordt dan ook pas achteraf (of uiterlijk na een jaar) verstuurd. Het type DBC waarin u valt wordt bepaald door de aard van uw problematiek en de bestede tijd. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft voor alle DBC's maximumtarieven vastgesteld. Deze vindt u hier. Als uw zorgaanbieder een contract heeft met uw zorgverzekeraar dan heeft de zorgverzekeraar in dat contract bepaald welk percentage van dit maximumbedrag de zorgaanbieder in rekening mag brengen. Meestal varieert dat van ca. 75 tot ca. 95%. Als uw zorgaanbieder geen contract heeft met uw zorgverzekeraar dan brengt hij/zij meestal het maximumtarief in rekening. U kunt dan zelf de rekening indienen bij uw zorgverzekeraar die dan doorgaans ca. 70% van de rekening vergoed. Er geldt in de Gespecialiseerde GGZ geen Eigen Bijdrage.

Let op het Eigen Risico:

U dient er rekening mee te houden dat uw zorgverzekeraar, wanneer deze de nota van uw behandeling ontvangt, het Eigen Risico met u gaat afrekenen. Iedere Nederlander heeft een verplicht eigen risico van 385 euro (in 2020). Wanneer u in 2020 nog geen andere zorgkosten heeft gemaakt zal de zorgverzekeraar bij ontvangst van onze nota dit Eigen Risico met u afrekenen.

Zelfbetalende cliënten:

Wanneer uw problematiek valt binnen het domein van de Curatieve GGZ dan is uw zorgaanbieder verplicht om een rekening op te stellen volgens de regels van de Generalistische basis GGZ (één van de vier typen behandelingen) of de Gespecialiseerde GGZ (een DBC). Dat geldt dus ook wanneer u de rekening zelf wilt betalen. Voor problemen die niet binnen het domein van de verzekerde zorg vallen (bijv. coaching of mediation) zijn de tarieven vrij en stelt uw zorgaanbieder zelf het tarief vast.

bottom of page